история структора задачи събития контакти bg eng
задачи

събития
  •  В мисия „Отбранителна” - готовност за участие в колективната отбрана на територията на страната и извън нея и участие в съвместни операции за борба с тероризма;

  • В мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” – поддържане на способности за участие в операции по подържане на мира от различен характер под егидата на ООН, НАТО, Европейския съюз и други международни организации;

  • В мисия „Принос към националната сигурност в мирно време” - поддържане на сили и средства, притежаващи способности за подкрепа на държавната и местна административна власт по подпомагането на населението при преодоляване на кризи от невоенен характер в мирно време.